Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden van OneReason Marketing & Communicatie bv, hierna te noemen OR.

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van OR, overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van ontwerpen en/of het verrichten van diensten, alsmede op de leveringen en opleveringen, tenzij schriftelijk met OR anders is overeengekomen. Verwijzingen door opdrachtgevers naar hun eigen voorwaarden worden door OR niet aanvaard. Voor zover in deze voorwaarden daarvan niet wordt afgeweken zijn de bepalingen van de Auteurswet 1912 van toepassing.

Artikel 2 Definitie

A. Onder ontwerp wordt verstaan elke tekening, illustratie of model waarmee OR aan het idee, hetzij voorlopig, hetzij definitief, vorm heeft gegeven.
B. Onder reproductie- c.q. werktekeningen worden verstaan de tekeningen noodzakelijk voor het verveelvoudigen van het ontwerp, alsmede computertekeningen die al dan niet
zijn vastgelegd op harde schijf of ander opslagmedium.

Artikel 3 Offertes

A. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten of voorraadopgaven of anderzijds zijn aangedaan, zijn - tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen - geheel vrijblijvend.
B. Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan niet in dienst van OR zijnde tussenpersonen zijn aan gegaan, binden OR eerst, nadat deze door OR, dan wel
door een door hem uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.
C. De opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 8 dagen na de verzending door OR schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.

Artikel 4 Ontwerp

A. Geheimhouding.
Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de andere partij ontvangen informatie en de
door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.
B. Authenticiteit.
OR garandeert dat het geleverde door hem of zijnerzijds is ontworpen.
C. Signatuur.
OR is gerechtigd zijn werk te signeren, tenzij anders is overeengekomen.
D. Eigendomsrecht.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen blijven de door of vanwege OR verstrekte ontwerpen zijn eigendom. Toezending van het werk aan de opdrachtgever geschiedt uitsluitend ter kennisneming en/of verveelvoudiging.
E. Reproductierecht.
OR is bevoegd toestemming te verlenen of te weigeren tot het vermenigvuldigen en/of openbaar maken van de door OR gemaakte ontwerpen. Bij inbreuk op deze bepalingen
zal de opdrachtgever aan OR een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belope van drie maal de netto-factuur waarde onverminderd het recht van OR op aanvullende
schadevergoeding. Het door OR verleende recht op openbaarmaking omvat uitsluitend het recht op eenmalige publicatie op de overeengekomen wijze ten behoeve van een omschreven doel alsmede voor een omschreven gebied. De opdrachtgever vrijwaart OR voor eventuele gevolgen van een inbreuk op rechten van derden met betrekking tot
het door OR geleverde materiaal.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

A. Gereedmaken voor verveelvoudiging.
Tenzij anders wordt overeengekomen, mag het ontwerp uitsluitend door OR voor verveelvoudiging gereed worden gemaakt.
B.Ontwerpen in voorlopige vorm.
Een ontwerp in voorlopige vorm mag niet zonder toestemming van OR worden verveelvoudigd.
C. Wijziging.
Wijziging en/of aanvulling van een ontwerp of gebruik voor een andere dan de overeengekomen bestemming of afmeting of gebruik van delen van het ontwerp, kan alleen geschieden met toestemming van OR.
D. Accoordbevinding.
De proefdruk of het prototype van een te verveelvoudigen ontwerp dient ter waarborging van een juiste uitvoering aan OR ter goedkeuring te worden voorgelegd alvorens tot
verveelvoudiging wordt overgegaan.
E. Bewijsexemplaren.
Tenzij anders overeengekomen ontvangt OR gratis tenminste 5 afdrukken of exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp.

Artikel 6 Informatieplicht opdrachtgever

A. De opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens welke OR redelijkerwijze nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de opdracht in de gewenste vorm in
het bezit komen van OR. Tevens verschaft de opdrachtgever alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.
B. OR heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 7 Honorering

A. Het honorarium van OR is netto en zonder aftrek of korting, tenzij anders is overeengekomen.
B. Het honorarium is samengesteld uit:
1. het ontwerp-honorarium voor het idee en haar vormgeving;
2. een percentage van het ontwerp-honorarium als vergoeding voor het verveelvoudigingsrecht;
3. vergoedingen voor werkzaamheden en onkosten als hieronder aangegeven.
C. Uurtarief
Werkzaamheden waarvan de honorering niet aangeduid is in de honorariumtabel noch daaruit is af te leiden of die van zodanige aard zijn dat de omvang niet te overzien is, worden, tenzij anders overeengekomen, berekend volgens het uurtarief.
D. Reproductietekeningen.
Het voor reproductie gereedmaken van een ontwerp wordt afzonderlijk berekend.
E. Onkosten en nevenwerkzaamheden.
Onkosten en nevenwerkzaamheden worden de opdrachtgever afzonderlijk in rekening gebracht, met dien verstande dat de nevenwerkzaamheden worden berekend volgens het
uurtarief.
F. Wijzigingen.
Wijzigingen en/of aanvullingen op een ontwerp op verzoek van de opdrachtgever worden afzonderlijk in rekening gebracht.
G.Annulering.
Indien de opdrachtgever een opdracht annuleert, nadat OR met de werkzaamheden is begonnen, dient de opdrachtgever het gehele ontwerphonorarium te voldoen, vermeerderd met de reeds gemaakte kosten.
H. Niet aanvaarde of niet gebruikte ontwerpen.
Indien een ontwerp niet aanvaard wordt, zal de vergoeding voor het verveelvoudigingsrecht niet in rekening gebracht worden. Hetzelfde is het geval, indien de opdrachtgever binnen 30 dagen na ontvangst van de declaratie ten genoegen van OR aantoont, dat ingevolge bijzondere van zijn wil afhankelijke omstandigheden een voor reproductie gereed gemaakt ontwerp door hem niet kan of zal worden gebruikt.
I. Ander gebruik.
Indien wordt overeengekomen, dat een ontwerp of een gedeelte daarvan naast zijn oorspronkelijke, ook voor een andere bestemming gebruikt zal worden, zal de bestemming met het hoogste honorarium in rekening gebracht worden, vermeerderd met een vergoeding voor het verveelvoudigingsrecht voor die andere bestemming. De uit
dit andere gebruik voor de ontwerper voortvloeiende werkzaamheden worden afzonderlijk in rekening gebracht.
J. Ruimer gebruik.
Indien de opdrachtgever het geleverde werk op ruimer schaal dan overeengekomen wil gebruiken, zal hij daarvoor een aanvullende vergoeding voor het verveelvoudigingsrecht
verschuldigd zijn.
K. Spoedopdrachten.
Voor spoedopdrachten kan OR een toeslag op het honorarium berekenen.
L. Garantiehonorarium.
Indien de opdrachtgever van OR verlangt, dat deze een bepaalde tijd per maand voor hem beschikbaar houdt, kan een afzonderlijk honorarium worden overeengekomen voor:
1. reservering van de tijd;
2. werkzaamheden naast het ontwerpen, zoals besprekingen adviezen, supervisie, research e.d.

Artikel 8 Levering

A. Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk heeft bepaald dat er sprake is van een fatale termijn, dan wel zulks duidelijk uit de overeenkomst blijkt.

Artikel 9 Zekerheidsstelling

A. OR is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, naar het oordeel van OR voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen.
B. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de opdrachtgever is gewijzigd, heeft OR het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan OR alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden en gedane leveringen gemaakte kosten. De genoegzaamheid van de zekerheidsstelling is ter beoordeling aan OR.

Artikel 10 Betaling

A. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling hetzij contant aan OR hetzij via overboeking op een door OR aan te wijzen bank- of girorekening bij de levering van de goederen of onmiddellijk na het verrichten van diensten. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan in
sommige gevallen worden geëist.
B. Bij aankopen op rekening, welke uitsluitend geschieden na
voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie, dient betaling door OR te zijn ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 11 Wanprestatie van opdrachtgever

A. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet deugdelijk of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van zijn overeenkomst heeft voldaan,
op diens goederen beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan OR verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling - ongeacht eerder gemaakte
termijnafspraken m.b.t. de betaling - terstond opeisbaar.
B. Het onder A bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 2% per maand gerekend vanaf de factuur datum (een gedeelte van een maand voor een gehelemaand rekenende) over het bruto-factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening.
C. In de onder A bedoelde gevallen heeft OR eveneens het recht de uitvoering van de nog lopende overeenkomst op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van OR, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke
gehoudenheid van de zijde van OR dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de opdrachtgever, één en ander voor de wanprestatie, dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.
D.Wanneer OR genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobedrijf e.d.) is OR gerechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen wegens de door OR gemaakte kosten - van tenminste 15% van de brutofactuur waarde (met een minimum van € 125,00), zulks vermeerderd met € 50,00 aan administratiekosten.

Artikel 12 Recht van retentie

OR is gerechtigd om goederen die OR van en voor de opdrachtgever onder zich heeft, onder hem te houden tot voldoening van alle kosten die OR besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van voorgenoemde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op genoemde of andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor de kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

A. Indien goederen zijn geleverd alvorens de desbetreffende factuur - ook indien deze verhoogd is met kosten en/of schaden - volledig is voldaan, blijven deze goederen eigendom van OR tot het tijdstip van volledige betaling. Zolang de betaling van de goederen niet volledig heeft plaats gevonden, is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen te vervreemden, te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen.
B. Bij overtreding door opdrachtgever van voorgaand lid zal deze aan OR een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten hoogte van 1,5 maal de netto-factuurwaarde onverminderd het recht van OR op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 14 Overmacht

A. OR is niet aansprakelijk voor niet, niet juist of niet tijdige uitvoering van aan OR verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het produktieproces anderszins, oorlog - in en buiten Nederland -, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege.
B. In geval van een blijvende overmachtssituatie zal OR daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Na ontvangst van deze mededeling zal de opdrachtgever gedurende acht dagen het recht hebben de order schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van OR af te
nemen en hem te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de order.
C. Indien de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft OR het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Indien de overmacht weliswaar van tijdelijke aard is doch naar verwachting langer zal duren dan drie weken, geldt het in lid B bepaalde.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

A. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechts regels van openbare orde en goede trouw, is OR niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, bij de opdrachtgever.
B. De aansprakelijkheid van OR strekt in ieder geval niet verder dan tot het bedrag waarvoor deze verzekerd is danwel, indien hij ter zake geen verzekering heeft afgesloten, tot het bedrag waarvoor een ondernemer met een bedrijf als dat van OR zich pleegt te verzekeren.
C. OR heeft ten allen tijde recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken.

Artikel 16 Klachten

A. Een opdrachtgever die niet tevreden is over de door OR geleverde goederen of door OR verrichte werkzaamheden kan gedurende acht dagen na ontvangst van die goederen of voltooiing van die werkzaamheden schriftelijk een klacht indienen.
B. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zal OR alsdan zorgdragen, te zijner keuze, voor vervanging van de goederen of verrichte werkzaamheden dan wel voor restitutie van de betaalde gelden minus de gemaakte kosten.
C. Klachten met betrekking tot de factuur kunnen schriftelijk gedurende acht dagen na ontvangst worden ingediend.

Artikel 17 Verjaring

Alle rechtsvorderingen van opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens het bepaalde in art.6:191 BW, na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de goederen werden afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 18 Drukwerk

Voor het vervaardigen van drukwerk gelden de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, laatste versie.

Artikel 19 Advertenties

Advertentie-opdrachten worden uitgevoerd volgens de Regelen voor het Advertentiewezen, laatste versie.

Artikel 20 Geschillen

A. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, daaronder begrepen die gevallen dat een der partijen een zodanig geschil aanwezig acht, zullen worden beslist door een bevoegde rechter te Almelo/Enschede.
B. Nederlands recht is alleen en uitsluitend van toepassing.